گزینه اول موسسه ای است که هدف اصلی آن فراهم نمودن فضا و زمان برای یادگیری است. چگونه آموختن مهم­تر از خود آموختن است. به کار گیری دانش برتر از اندوختن آن است. داشتن انگیزه برای کسب دانش  توشه ره رشد است. گزینه اول پدید آمد تا در گذر زمان تجربه کنید چگونه آموختن را.گزینه اول پدید آمد تا شما را با فضای آگاهی آشنا کند. گزینه اول پدید آمد تا با همراهی شما شوق آموختن برای همیشه شعله ور بماند. گزینه اول آمد تا خود درمیان نباشد. گزینه اول آمد تا آغاز راه باشد برای آنکه هنوز راهی نرفته و همراه باشد با آنکه آغاز کرده و بیاموزد از آنکه رهنماست. گزینه اول خود را همراه با کسانی میداند که آموختن را آموخته­ اند.